Voorwaarden en condities

Gebruiksvoorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt worden geleverd door United Sports Brands Europe BVBA ("wij"). Wij zijn geregistreerd in Turnhout in België onder bedrijfsnummer HRT 089423 en hebben onze maatschappelijke zetel te Hagelberg 29, 2250 Olen, België, wat ons belangrijkste handelsadres is. Ons BTW-nummer is BE0471920737. U kan ons contacteren via e-mail op webshop@unitedspb.eu , telefonisch op + 32 14 85 47 85 of schriftelijk op het hierboven vermelde geregistreerde adres.

2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u hier kunt opzoeken.

3. 3. BESCHRIJVING
U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die op deze site te koop worden aangeboden door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het artikel hebt geklikt dat u wilt kopen. U hebt de mogelijkheid om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Afrekenen" op de afrekenpagina. Als u via deze site een bestelling voor goederen plaatst door op de knop "Afrekenen" te klikken, is uw bestelling een aanbod aan ons om de goederen die u op deze site hebt besteld te kopen.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin uw bestelling wordt geaccepteerd. Met deze e-mail wordt de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft alleen betrekking op de specifieke goederen die worden genoemd in onze e-mail ter bevestiging van onze aanvaarding van uw bestelling. U dient de gegevens in deze e-mail te lezen en te controleren om er zeker van te zijn dat ze correct zijn.

Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan contact met ons op via webshop@unitedspb.eu.

De contracttaal is Engels.

Wanneer wij uw bestelling accepteren, hebben wij een wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. 4. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN
De informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot de prijzen kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar de prijzen die op de site staan op het moment van de bestelling zijn de prijzen die op die bestelling van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen de goederen verkeerd geprijsd zijn, waardoor wij niet verplicht zijn de goederen tegen de verkeerde prijs of helemaal niet te leveren. Wij zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen, ofwel redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen en u te vragen of u wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen of als u niet wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs, zullen wij uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen. Indien de juiste prijs van de goederen echter lager is dan de door ons opgegeven prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten.

Zij worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling indient en worden per e-mail aan u bevestigd.

5. 5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
De informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot de beschikbaarheid kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen permanente of voortdurende beschikbaarheid van alle producten op deze site garanderen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Wij leveren alleen binnen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Wij leveren de door u bestelde goederen op het door u opgegeven adres voor levering op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

De levering vindt plaats volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een door ons overeengekomen datum, of als er geen datum is aangegeven, binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben geaccepteerd. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische defecten, in elk geval in de mate dat wij daar geen redelijke controle over hebben) kunnen wij de goederen mogelijk niet binnen deze termijnen leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij en u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf, indien van toepassing, om de afhaling of levering te regelen van producten die niet konden worden afgeleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. 6. BETALING
De betaling van de goederen moet gebeuren volgens de procedure die wordt uitgelegd op de informatiepagina "Verzending en betaling".

7. RECHT OP ANNULERING
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de vervoerder, die door u is aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, dient u ons te informeren (United Sports Brands Europe BVBA, Hagelberg 29, 2250 Olen - België, webshop@unitedspb.eu, Telefoonnummer: + 32 14 85 47 85) van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor opzegging, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht tot opzegging verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de opzegging

Als u deze overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten van de levering (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Wij kunnen op de vergoeding van het waardeverlies van de geleverde goederen een aftrek toepassen, indien het verlies het gevolg is van een onnodige handeling door u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan - (a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terugkrijgen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen hebt geretourneerd, of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten maken als gevolg van de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw opzegging van dit contract aan ons heeft medegedeeld. De termijn wordt nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

8. 8. ANNULERING DOOR ONS
Wij behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als bijvoorbeeld:

- We hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;
- We leveren niet in uw buurt; of
- Een of meer van de door u bestelde goederen werden tegen een onjuiste prijs vermeld.

Als wij uw contract opzeggen zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen en het door ons van uw credit- of debetkaart afgetrokken bedrag zo snel mogelijk weer op uw rekening bijschrijven.

9. TITEL EN RISICO
U wordt eigenaar van de door u bestelde goederen wanneer deze bij u zijn afgeleverd en wij de volledige betaling van de goederen hebben ontvangen. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen persoon zijn geleverd, worden ze op uw eigen risico gehouden en bent u er verantwoordelijk voor.

10. 10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover dit niet wettelijk verboden is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

- verlies dat niet voorzienbaar is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij onze overeenkomst sloten);
- schade die ontstaat wanneer wij niet in gebreke blijven of deze Algemene Voorwaarden schenden; en
- bedrijfsverlies (waaronder winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, alsmede bedrijfsonderbreking). Niets in deze voorwaarden is van invloed op onze eventuele aansprakelijkheid: (a) voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van enige voorwaarde met betrekking tot de eigendom of het rustige genot van of met betrekking tot door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van enige aansprakelijkheid op grond van de wetgeving inzake de verkoop van goederen of de levering van diensten, die door de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten of beperkt.

11. 11. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, uitval van telecommunicatienetwerken, onvermogen om transportnetwerken te gebruiken, daden van God, terroristische aanslagen, oorlog, burgerlijke onrust, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op de invoer of de uitvoer).

12. 12. ALGEMEEN
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling niet aangetast.

Geen enkele andere persoon dan u en ons zal enig recht hebben om onze overeenkomst af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Als wij er niet op staan dat u uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet afdwingen, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij afstand doen van een tekortkoming door u, doen wij dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van een latere tekortkoming door u.

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst niet overdragen, tenzij wij daar schriftelijk mee instemmen.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen en aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt of anderszins aankoopt, zijn de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze site). Controleer deze site om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn.

13. 13. RECHT EN JURISDICTIE
Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk contract wordt beheerst door het Belgische recht. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van België niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben.