Voorwaarden en condities

Gebruiksvoorwaarden

1. INFORMATIE OVER ON
S
Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt worden geleverd door United Sports BrandsEurope BVBA ("wij"). Wij zijn geregistreerd in Turnhout in België onder bedrijfsnummer HRT 089423 en hebben onze maatschappelijke zetel op Hagelberg29, 2250 Olen, België, wat ons belangrijkste handelsadres is. Ons BTW-nummer is BE0471920737. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op webshop@unitedspb.eu , telefonisch op + 32 14 85 47 85 of schriftelijk op het hierboven vermelde geregistreerde adres.

2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u hier kunt opzoeken.

3.
U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die op deze site te koop worden aangeboden door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het artikel hebt geklikt dat u wilt kopen. U heeft de mogelijkheid om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment dat u uw bestelling plaatst door op de knop "Afrekenen" op de afrekenpagina te klikken. Als u via deze site een bestelling voor goederen plaatst door op de knop 'Afrekenen' te klikken, is uw bestelling een aanbod aan ons om de goederen die u op deze site heeft besteld te kopen.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin uw bestelling wordt geaccepteerd. Met deze e-mail wordt het contract afgesloten.

Het contract heeft alleen betrekking op de specifieke goederen die worden genoemd in onze e-mail ter bevestiging van onze aanvaarding van uw bestelling. Lees en controleer de gegevens in deze e-mail om er zeker van te zijn dat ze correct zijn.

Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan contact met ons op via webshop@unitedspb.eu.

De contracttaal is Engels.

Wanneer wij uw bestelling accepteren, hebben wij een wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN
De informatie op deze site met betrekking tot de prijzen kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd, maar de prijzen die op de site staan op het moment van de bestelling zijn de prijzen die op die bestelling van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen de goederen verkeerd geprijsd zijn, waardoor wij niet verplicht zijn de goederen tegen de verkeerde prijs of helemaal niet te leveren. Wij zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen, ofwel redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen en u te vragen of u wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen of als u niet wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs, zullen wij uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen. Indien de juiste prijs van de goederen echter lager is dan de door ons opgegeven prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten.

Zij worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling indient en worden per e-mail aan u bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
De op deze site weergegeven informatie met betrekking tot de beschikbaarheid kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat alle producten op deze site permanent of continu beschikbaar zijn. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Wij leveren alleen binnen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Wij leveren de door u bestelde goederen op het door u opgegeven adres voor levering op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

De levering vindt plaats volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een door ons overeengekomen datum, of als er geen datum is aangegeven, binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben geaccepteerd. In geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische defecten, in elk geval in de mate dat wij daar geen redelijke controle over hebben) kunnen wij de goederen mogelijk niet binnen deze termijnen leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen indien de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk het gevolg is van dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij en u een alternatieve leveringsdatum afspreken.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf, indien van toepassing, om de afhaling of levering te regelen van producten die niet konden worden afgeleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING
De betaling van de goederen moet gebeuren volgens de procedure die wordt uitgelegd op de informatiepagina "Verzending en betaling".

7. RECHT op annulering
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de vervoerder, die door u is aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op opzegging uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte brengen (United Sports Brands Europe BVBA, Hagelberg29, 2250 Olen- België, webshop@unitedspb.eu, Telefoonnummer: + 32 14 85 47 85) van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post of e-mail wordt verstuurd). U mag het bijgevoegde modelannuleringsformulier gebruiken, maar het is niet verplicht. Om de annuleringstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de opzegging

Als u deze overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten van de levering (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Wij kunnen op de vergoeding van het waardeverlies van de geleverde goederen een aftrek toepassen, indien het verlies het gevolg is van een onnodige handeling van uw kant. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan - (a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terugkrijgen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen heeft teruggezonden, of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u als gevolg van de terugbetaling geen kosten hoeven te betalen.

Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw opzegging van dit contract aan ons heeft medegedeeld. De termijn wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

8. ANNULERING DOOR ONS
Wij behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als dat bijvoorbeeld het geval is:

- We hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;
- We leveren niet bij u in de buurt; of
- Een of meer van de door u bestelde goederen werden tegen een onjuiste prijs vermeld.

Als wij uw contract opzeggen zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen en het door ons van uw credit- of debetkaart afgetrokken bedrag zo snel mogelijk weer op uw rekening bijschrijven.

9. TITEL EN RISICO
U wordt eigenaar van de door u bestelde goederen wanneer deze aan u zijn geleverd en wij de volledige betaling van de goederen hebben ontvangen. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen persoon zijn geleverd, worden ze op uw eigen risico gehouden en bent u er verantwoordelijk voor.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover niet bij wet verboden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

- verlies dat niet voorzienbaar is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij ons contract sloten);
- verlies dat ontstaat wanneer wij niet in gebreke blijven of deze Algemene Voorwaarden schenden; en
- bedrijfsschade (waaronder verlies van winst, verlies van zaken, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, evenals bedrijfsonderbreking). Niets in deze voorwaarden is van invloed op onze eventuele aansprakelijkheid: (a) voor bedrieglijke misleiding; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van enige voorwaarde met betrekking tot de eigendom of het rustige genot van of met betrekking tot door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van enige aansprakelijkheid uit hoofde van de wetgeving inzake de verkoop van goederen of de levering van diensten, die niet door de toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten of beperkt.

11. EVENTS BEYOND OUR CONTROL
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, ongelukken, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, uitval van telecommunicatienetwerken, onvermogen om transportnetwerken te gebruiken, daden van God, terroristische aanslagen, oorlog, civiele onrust, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op de invoer of de uitvoer).

12. ALGEMEEN
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling niet aangetast.

Geen enkele andere persoon dan u en ons zal enig recht hebben om onze overeenkomst af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Als wij er niet op staan dat u uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet afdwingen, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij van een verzuim door u afzien, doen wij dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat wij automatisch afzien van een later verzuim door u.

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst niet overdragen, tenzij wij daar schriftelijk mee instemmen.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen en aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt of anderszins aanschaft, zijn de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze site). Controleer deze site om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn.

13. WETENSCHAPPELIJKHEID EN JURISCHEID
Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk contract zal worden beheerst door het Belgische recht. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van België niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben.